Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Testen
Waarom testen
Wanneer testen
Waar testen
Voorbereiding op testen
Soorten testen
Testresultaat
Wat zegt een IQ cijfer eigenlijk (en wat niet)
HB en wat nu?
Literatuur rond testen
Links rond testen
Van vermoeden tot test
Schoolrijpheid testen
Verbaal-Performaal?
V-P door een ZOCO
 
Soorten testen

deze pagina wordt nog aangevuld... nog even geduld!

WPPSI: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence–Revised

Vlaams-Nederlandse Aanpassing (WPPSI-R) door G. Vander Steene & A. Bos (1973) (1981) (1997)

De WPPSI-R is een testbatterij voor de meting van de intelligentie bij jonge kinderen (4 jaar tot 7 jaar 5 maanden).
De WPPSI-R is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de oude WPPSI uit 1981. Het materiaal is geactualiseerd en is kindvriendelijker geworden. Daarnaast is er een nieuwe subtest (Figuur Leggen) bijgekomen. De huidige WPPSI-R is samengesteld uit zes verbale subtesten (Informatie, Begrijpen, Rekenen, Woordenschat, Overeenkomsten en Zinnen) en zes performale subtesten (Figuur Leggen, Geometrische Figuren, Blokpatronen, Doolhoven, Onvolledige Tekeningen en Dierenhuis).
De WPPSI-R wordt gescoord met behulp van een ‘los’ computerprogramma. De ruwe subtestscores worden omgezet in geschaalde scores. De gesommeerde schaalscores worden omgezet in IQ-scores (Verbaal IQ, Performaal IQ en Totaal IQ). De voorlopige normen zijn gebaseerd op een Vlaamse steekproef van 1250 kinderen en zijn opgesteld per drie maanden. Om de WPPSI-R af te kunnen nemen heeft u nodig: het testmateriaal, de handleiding, de testinstructie, scoreformulieren, de doolhoven en het scoringsprogramma. De WIPPSI-R wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van een ter zake deskundige.

Download hier een uitleg die je een en ander verduidelijk ivm de WPPSI test. Zo kan je met wat meer inzicht naar de bespreking ervan gaan. Met dank aan Anne Hermans

 

WISC-R: Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised

De WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children) bestaat uit twaalf onderdelen: zes verbale of mondelinge en zes performale of praktische subtests, die hieronder beschreven worden.

* Informatie: vragen die een beroep doen op de algemene kennis.
* Overeenkomsten: gevraagd wordt de overeenkomst tussen steeds twee zaken te noemen.
* Rekenopgaven :mondeling aangeboden rekenvraagstukjes uit het hoofd oplossen.
* Woordenschat: de betekenis van allerlei woorden mondeling weergeven.
* Begrijpen: vragen over allerlei sociale- en maatschappelijke situaties.
* Cijferreeksen: rijtjes cijfers nazeggen, eerst vooruit, dan achterstevoren.
* Onvolledige tekeningen: ontbrekende details op plaatjes ontdekken.
* Plaatjes ordenen: plaatjes in de goede volgorde leggen, zodat het verhaaltje klopt.
* Blokpatronen: mozaïekpatronen naleggen door middel van blokken
* Figuur leggen: legpuzzels maken
* Substitutie: de ene schriftelijke code in de andere omzetten, naar een voorbeeld
* Doolhoven: met een potlood in doolhoven, de weg naar de uitgang aangeven.

Met behulp van de standaardscores per subtest wordt een "intelligentieprofiel' samengesteld dat in een grafiek uitgezet kan worden. Zo worden de relatief sterke en zwakke cognitieve vaardigheden zichtbaar. De gemiddelde standaardscore per subtest is 10 met een 'normale' spreiding van 3 punten daarboven en daaronder. Bij de scores tussen 7 en 13 spreken we dus van een gemiddelde, normale score ten opzichte van de eigen leeftijdsgroep. 13 en hoger is bovengemiddeld en 7 en lager is beneden gemiddeld
Er worden verschillende IQ's berekend: een totaal IQ (TIQ) een totaal verbaal IQ (TVIQ) en een totaal-performaal IQ (TPIQ) Een IQ van 100 is gemiddeld, met een speling van 15 punten daarboven en daaronder. Een IQ>115 beschouwt men als bovengemiddeld, bij een IQ < 85 spreken we van benedengemiddeld. Bij een IQ>130 wordt iemand hoogintelligent of hoogbegaafd genoemd (al naargelang de filosofie achter de begripsdefiniëring)
Voor wie meer wil weten over de wisc :
http://www.pobos.nl/downloads/artikelintelligentie.pdf

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be